81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı Sınav Talimatı Öne Çıkarılmış

81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı Sınav Talimatı

81. TEMEL EĞİTİM SINAV TALİMATI

1.Sınav Takvimi

15 Mart 2019: Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temele ğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

22 Mart 2019: Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği son tarihtir.

24 Mart 2019: İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişi yapılacağı son tarihtir.

25-29 Mart 2019: Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

12 Nisan 2019:Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

15-21 Nisan 2019: Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.

18 Nisan 2019: Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

21 Nisan 2019: Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazargünü, saat 10.00)

22 Nisan-02 Mayıs 2019: Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

24 Nisan 2019: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

10 Mayıs 2019: Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

11-15 Mayıs 2019: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.trweb adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

16-18 Mayıs 2019: Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

20 Mayıs 2019: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2.Genel Hükümler

2.1.İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

2.2.Adaylar,ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” modülünün gerçek ortamda kullanıma açılamaması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

3.Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1.2019yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55TLsınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alanSınav Başvurusu Ekle butonundantümadayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2.Sınav giriş ücretiniyatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

3.3.Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparakher türlüiletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerinsınav salonunasokulmasını engelleyecektir.

3.4.İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 21 Nisan2019 Pazar günü saat 08.30’da gözetmenler ile toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarındatükenmez kaleminkesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerintamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan(nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyisınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

3.5.Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara bildirilecektir.

3.6.Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C.Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdındakodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veyaadaylar sorumlu olacaktır.

3.7.Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

3.8.Adayadınadüzenlenmişolanoptik cevap kâğıtlarındabasımdan kaynaklıhata bulunması veya optik cevap kâğıdınınsınav esnasında zarar görmesi vb. durumlardaadaya boş optik cevap kâğıdıverilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakınbirleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır.

3.9.Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25TLücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Ücret kaydı ile ilgili iş ve işlemler talimatın 7.1. ve 7.2. maddelerinde belirtilmiştir.

3.10.Uygulamalı sınav 22 Nisan2019 Pazartesigünündebaşlayıp, 02 Mayıs2019Perşembegününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları Özel Güvenlik Otomasyon Sistemineveri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerininaçık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullaraait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.

3.11.Sınav atışı yapılacak poligonlar yazılı sınav listeleri ile beraber İl Emniyet Müdürlüklerince ilan edilecektir. Poligonda görev alan atış komisyonu dışında poligon görevlisi ve hizmetliye de valilik onayı alınacaktır.

3.12.Uygulamalı sınav puanları,en geç 02Mayıs2019Perşembegününekadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminegirilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafındandeğerlendirilecektir.

3.13.Uygulamalı sınav atışları;aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadarÖzel Güvenlik Otomasyon Sisteminegirilecektir. Atış puanıgirilmeyen adaylar uygulamalı sınavakatılmamış sayılacaktır.Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminegirişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığınabilgiverecektir.

3.14.Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

3.15.Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4.Sınav Değerlendirme veYazılı Sınava İtiraz

4.1.Yazılı sınavaitiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek10TLücret yatıracaklardır.

4.2.Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personeladaylarınveri girişlerini Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapacaktır.

4.3.Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4.Adaylar, sınavsonuçlarıve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan“Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.trweb sitesinden de ilan edilecektir.

4.5.Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları vesınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik DaireBaşkanlığının www.ozelguvenlik.pol.trwebsitesinden Ar-Geve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilanedilecektir.

4.6.Yazılı sınav sonucuna itirazile ilgili olaraktalimatın 8.1. 8.2.ve8.3. maddelerindebelirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb.şekildeyapılanmüracaatlarile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeyealınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

5.Son Hükümler

5.1.Merkez ve Taşra Teşkilatındagörevli olup Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında uzman eğitici olarak hizmet verenler,Yazılı ve uygulamalı sınavda görevlendirilmeyecektir.

5.2.Merkezden kurye olarak görevlendirilen personelden teslim alınan sınav evrakınıngüvenliği, sınav sonrası Merkezden gelen kuryeye teslim edilene kadar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda olacaktır.

5.3.Özel Güvenlik DaireBaşkanlığı 2012/42 sayılı Birleştirilmiş Genelgesinin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında Uyulacak Esaslar bölümünde yer alan hususlar sınav talimatında tekrar yazılmamıştır.

5.4.Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda(cep telefonu ile sınava girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivedi olarak kurye görevlileri aracılığıylaÖzel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

5.5.Sınava aitsoru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının güvenli bir şekilde sınavın yapılacağıokula intikal ettirilmesive il dışı göreviiçinen fazla ikipersonel kurye olarak görevlendirilecektir.Bu kuryeler aynı zamanda YenilemeEğitimiSınavına ait soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarını da okula intikal ettirecektir. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavının aynı okulda yapılması durumunda sadece Temelitim Sınavı için kurye görevlendirmesi yapılacaktır.

5.6.Yazılıve uygulamalısınavda görev alan personele ek ders ücreti ödemelerinin yapılabilmesi için mutemet tayin dilekçeleri, valilik oluru, yazılı sınava ait ek ders çizelgesi ve ücret bordrosunun asılları, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne sınavdan sonra gönderilecektir.

 

57. YENİLEME EĞİTİMİ SINAV TALİMATI

1.Sınav Takvimi

15 Mart 2019: Kursiyerlerin, özel güvenlik yenileme eğitimini bitirmesi gerekenson tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.

22 Mart 2019: Özel güvenlik yenileme eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerininİl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği sontarihtir.

24 Mart2019: İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişi yapılacağıson tarihtir.

25-29 Mart 2019: Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

12 Nisan 2019: Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

15-21 Nisan 2019: Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.

18 Nisan2019: Kuryelerin sınav evrakınıdağıtıma başlayacağı tarihtir.

21 Nisan 2019: Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir.(Pazargünü, saat 10.00)

22 Nisan-02 Mayıs2019: Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişlerininyapılacağı tarih aralığıdır.

24 Nisan 2019: Sınav sorularınınve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığıtarihtir.

10 Mayıs 2019: Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığıtarihtir.

11-15 Mayıs 2019: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcılarıotomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Otomasyon Sistemineitiraz kayıtlarının yapılacağıtarih aralığıdır.

16-18 Mayıs 2019: Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

20 Mayıs 2019: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2.Genel Hükümler

2.1.Adaylar,ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” modülünün gerçek ortamda kullanıma açılamaması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

3.Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundantümadayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2.nav giriş ücretiniyatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

3.3.Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparakher türlüiletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerinsınav salonunasokulmasını engelleyecektir.

3.4.İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 21 Nisan2019 Pazar günü saat 08.30’da gözetmenler ile toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarındatükenmez kaleminkesinlikle kullanılmayacağı, optik cevapkâğıdına yapacakları işaretlemelerintamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan(nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyisınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

3.5.Sınav başlama vebitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara bildirilecektir.

3.6.Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C.Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdındakodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veyaadaylar sorumlu olacaktır.

3.7.Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

3.8.Adayadınadüzenlenmişolanoptik cevap kâğıtlarındabasımdan kaynaklıhata bulunması veya optik cevap kağıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlardaadaya boş optik cevap kâğıdıverilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakınbirleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır.

3.9.Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25TLücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk BankaŞubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.

3.10.Uygulamalı sınav 22 Nisan 201 9Pazartesi gününde başlayıp, 02 Mayıs 2019Perşembegününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları Özel Güvenlik Otomasyon Sistemineveri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerininaçık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullaraait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.

3.11.Uygulamalı sınav puanları,en geç 02 Mayıs2019Perşembegününekadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminegirilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

3.12.Uygulamalı sınav atışları;aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminegirilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

3.13.Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir  aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatındabelirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

3.14.Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlarauygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4.Sınav Değerlendirme veYazılı Sınava İtiraz

4.1.Yazılı sınavaitiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TLücret yatıracaklardır.

4.2.Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personeladaylarınveri girişlerini Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapacaktır.

4.3.Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4.Adaylar, sınavsonuçlarıve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.trweb sitesinden de ilan edilecektir.

4.5.Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları vesınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik DaireBaşkanlığının www.ozelguvenlik.pol.trwebsitesinden Ar-Geve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilanedilecektir.

4.6.Yazılı sınav sonucuna itirazile ilgili olaraktalimatın 8.1. 8.2.ve8.3. maddelerindebelirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb.şekildeyapılanmüracaatlarile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. yapılan itirazlar değerlendirilmeyealınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

5.Son Hükümler

5.1.Yazılı ve uygulamalı sınavda uygulayıcı birim olması itibariyle, yürütülen hizmetlerde istenilen verimin alınabilmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan tüm görevlendirmelerde,illerde özel güvenlik şube müdürlüğü personeline öncelik verilecektir. Personelin yetersiz kalması durumunda özel güvenlik şube müdürlüğünün görüşü doğrultusunda diğer şubelerden personel görevlendirilmesi yapılacaktır.

5.2.Özel Güvenlik DaireBaşkanlığı 2012/42 sayılı Birleştirilmiş Genelgesinin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında Uyulacak Esaslar bölümünde yer alan hususlar sınav talimatında tekrar yazılmamıştır.

5.3.Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda(cep telefonu ile sınava girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivediolarak kurye görevlileri aracılığıylaÖzel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

5.4.Sınava aitsoru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının güvenli bir şekilde sınavın yapılacağıokula intikal ettirilmesive il dışı göreviiçinen fazla ikipersonel kurye olarak görevlendirilecektir.Bu kuryeler aynı zamanda TemelEğitim Sınavı’na ait soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarını da okula intikal ettirecektir. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavının aynı okulda yapılması durumunda Yenileme Eğitimi Sınavı için ayrıcakurye görevlendirmesi yapılmayacaktır.
 
5.5.Özel güvenlik sınavlarında yapılacak görevlendirmeler,Bakanlıkça daha sonra belirlenecek sınav görevlileri tablosuna göre yapılacaktır. Bu tabloda görevli sayısı belirtilmeyen yerlerle ilgili görevler Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde çalışan personel tarafından yerine getirilecektir.Ayrıca bu tablonun dışında yapılan görevlendirmelere ek dersücretiödemesi yapılmayacaktır.

5.6.Sınavda uyulması gereken esaslara uygun hareket etmeyen görevli personel hakkında adli ve idari soruşturma açılacaktır. Hakkında işlem yapılan personel bir daha özel güvenlik sınavlarında görevlendirilmeyecektir.Konu ile ilgili ihmalde bulunan personele ek ders ücreti ödenmeyecektir.

5.7.Yazılıve uygulamalısınavda görev alan personele ek ders ücreti ödemelerinin yapılabilmesi için mutemet tayin dilekçeleri, valilik oluru, yazılı sınava ait ek ders çizelgesi ve ücret bordrosunun asılları, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne sınavdan sonra gönderilecektir.

Okunma 226 kez
Yorum yapmak için oturum açın

İş Arama

Bizi Takip Edin...

Kurum Resimleri

10247235_1434406920133608_533475138_n.jpg